POSTANOWIENIA OGÓLNE
 • Niniejsza polityka prywatności strony internetowej “soi.biz.pl” (zwana dalej: „Polityką”) ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla odwiedzających stronę “soi.biz.pl”.
 • Administratorem danych osobowych pozyskiwanych za pośrednictwem strony internetowej “soi.biz.pl” jest firma SERWIS OCHRONY INFORMACJI Wojciech Hoszek z siedzibą w Chorzowie ul. Kaliny 73/16, 41-506 Chorzów, wpisana do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nr NIP 6422641635, REGON: 277895930; adres poczty elektronicznej: biuro@soi.biz.pl; numer telefonu kontaktowego: (+48 575-515-035) – zwana dalej „Administratorem”.
 • Dane osobowe odwiedzających są przetwarzane przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej “RODO”. Dane osobowe stanowią dane, o których mowa w Artykule 4 pkt. 1) RODO zwane dalej: „Danymi Osobowymi”.
 • Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia,aby dane te były:
  • przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą („zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”);
  • zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami („ograniczenie celu”);
  • adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane („minimalizacja danych”);
  • prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane („prawidłowość”);
  • przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane („ograniczenie przechowywania”);
  • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych („integralność i poufność”);
  • przetwarzane w sposób umożliwiający wykazanie przestrzegania ustalonych zasad („rozliczalność”).
 • Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 • Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 • Administrator stosuje następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione Danych Osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:
  • Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem;
  • Szyfrowanie transmisji danych za pomocą protokołu https z wykorzystaniem certyfikatu SSL;
  • Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła,
  • Wykonywanie kopii bezpieczeństwa danych.
CEL I ZAKRES POZYSKIWANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH
 • Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w następujących celach i zakresie:

Statystyki
aby móc lepiej dopasować treści umieszczane na stronie do oczekiwań osób odwiedzających stronę,
Zakres: nazwy domeny strony internetowej, z której Państwo zostaliście odesłani do Naszej strony, typ przeglądarki, typu systemu operacyjnego, adresu IP, lokalizacja urządzenia, inne informacje transmitowane protokołem http

Podstawa prawna:
Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
uzasadniony interes realizowany przez
administratora

Udzielenie odpowiedzi na pytania przesłane w formularzu kontaktowym
Zakres: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego

Podstawa prawna:
Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
zgoda osoby, której dane dotyczą

 • Administrator nie udostępnia innym odbiorcom danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym. Wyjątek stanowi firma, udostępniająca miejsce na tę stronę internetową.
 • Dane zgromadzone w celach statystycznych w plikach cookies, mogą być udostępniane partnerom Administratora.
 • Administrator może korzystać z usług Google Analytics, Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) oraz z usługi Piksel Facebooka dostarczanej przez firmę Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia).
CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 • Administrator przetwarza pozyskane Dane Osobowe do czasu udzielenia odpowiedzi na zadane w formularzu kontaktowym pytania. Dane statystyczne, zachowane w plikach „coockies” są przetwarzane do czasu wygaśnięcia ich użyteczności.
PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA
 • Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania dostępu do swoich Danych Osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 • Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 • Jeżeli wyraziliście Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na zadane w formularzu kontaktowym pytania, w każdej chwili możecie Państwo taką zgodę wycofać. Jednak przetwarzanie danych w czasie obowiązywania zgody pozostaje zgodne z prawem.
INFORMACJE HANDLOWE
 • Administrator posiada techniczną możliwość komunikowania się z Klientem na odległość (np. wiadomość e-mail).
 • Administrator nie przesyła niezamówionych informacji handlowych na adres poczty e-mail, który otrzymał od Użytkownika podczas korzystania z formularza kontaktowego.
INFORMACJE KOŃCOWE
 • Jeśli uznacie Państwo, że Administrator przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z obowiązującym prawem, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do prawidłowego działania strony internetowej „soi.biz.pl” oraz do zadania pytania poprzez formularz kontaktowy. Nie udostępnienie Danych Osobowych będzie skutkowało ograniczeniem funkcjonalności strony oraz brakiem możliwości zadania pytania.
PLIKI COOKIES I ZABEZPIECZENIE reCAPTCHA
 • Strona internetowa “soi.biz.pl” wykorzystuje technologię przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji na komputerze bądź innym urządzeniu odwiedzającego podłączonym do sieci (w szczególności z wykorzystaniem plików cookies), w celu zapewnienia odwiedzającemu maksymalnego komfortu podczas korzystania ze strony “soi.biz.pl”, w tym w celach statystycznych oraz dla dostosowania do zainteresowań odwiedzającego. Podczas Państwa wizyty mogą być automatycznie zbierane dane w zakresie nazwy domeny strony internetowej, z której Państwo zostaliście odesłani do Naszej strony, typu przeglądarki, typu systemu operacyjnego, adresu IP, innych informacji transmitowanych protokołem http. Dodatkowo Administrator może przetwarzać dane eksploatacyjne lub informacje o lokalizacji urządzenia, za pomocą którego następuje dostęp do strony “soi.biz.pl”.
 • Plik cookie to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer i zapisywane na urządzeniu osoby odwiedzającej stronę (zazwyczaj na twardym dysku komputera lub w pamięci urządzenia przenośnego). Przechowuje się w nim informacje, których strona internetowa może potrzebować, aby dostosować się do sposobów korzystania z niej przez odwiedzającego i aby zbierać dane statystyczne dotyczące strony “soi.biz.pl”, np. na temat tego, które strony były odwiedzane, jakie elementy są pobierane, oraz dane o nazwie domeny dostawcy usług internetowych czy kraju pochodzenia osoby odwiedzającej, nie zbierając przy tym co do zasady żadnych informacji pozwalających na identyfikację odwiedzającego, chociaż informacje te mogą mieć niekiedy charakter Danych Osobowych to jest danych umożliwiających przypisanie pewnych zachowań konkretnemu użytkownikowi.
 • Pliki cookies wykorzystywane na stronie internetowej “soi.biz.pl” służą przede wszystkim dostosowaniu zawartości stron do preferencji użytkownika oraz zwiększeniu użyteczności i personalizacji zawartości witryn internetowych.
 • Pliki cookies wykorzystywane na stronie internetowej “soi.biz.pl” nie są szkodliwe ani dla odwiedzającego ani dla komputera/urządzenia końcowego wykorzystywanego przez odwiedzającego, dlatego zalecamy niewyłączanie ich obsługi w przeglądarkach.
 • Strona “soi.biz.pl” wykorzystuje dwie kategorie plików cookies: sesyjne (pozostają zapisane na komputerze lub urządzeniu mobilnym odwiedzającego do momentu wylogowania się ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania) oraz stałe (pozostające na urządzeniu odwiedzającego przez czas określony w parametrach plików cookies lub do momentu ich ręcznego usunięcia w przeglądarce internetowej).
 • W ramach strony stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika;
  • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 • Odwiedzający może zmienić sposób korzystania z plików „cookies” przez przeglądarkę, w tym zablokować lub usunąć te, które pochodzą ze strony internetowej “soi.biz.pl”. W tym celu należy zmienić ustawienia przeglądarki.
 • Sposób zarządzania plikami cookies różni się w zależności od używanej przeglądarki internetowej. Poniżej podano odnośniki do stron opisujących sposób postępowania:
 • w urządzeniach mobilnych:
 • Informacje o zarządzaniu plikami cookies na telefonie komórkowym lub innym urządzeniu mobilnym można znaleźć w podręczniku użytkownika/instrukcji obsługi danego telefonu lub urządzenia mobilnego.
 • Ograniczenie stosowania plików cookies w danym urządzeniu uniemożliwia bądź istotnie utrudnia prawidłowe korzystanie ze strony internetowej “soi.biz.pl”, przykładowo wiąże się z brakiem możliwości podtrzymywania sesji logowania.
 • Strona wykorzystuje do zabezpieczenia formularza kontaktowego przed spamem system reCAPTCHA firmy Google. W związku z tym firma Google przetwarza dane o urządzeniu i aplikacji. Dane będą przetwarzane zgodnie z Polityką prywatności firmy Google oraz Warunkami korzystania z usługi firmy Google.
KONTAKT Z ADMINISTRATOREM
 • Umożliwiamy Państwu, w każdej chwili, bezpośredni kontakt z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie, pocztą elektroniczną, telefonicznie pod numerem telefonu wskazanym na wstępie Polityki lub poprzez formularz kontaktowy umieszczony na stronie.
 • Administrator przechowuje korespondencję w celach statystycznych oraz jak najlepszej i najszybszej reakcji na pojawiające się zapytania. Adresy oraz dane w ten sposób gromadzone nie będą wykorzystywane do komunikacji z Klientem w celu innym niż realizacja zgłoszenia.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • Strona internetowa “soi.biz.pl” może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z Polityką Prywatności tam ustaloną. Niniejsza Polityka dotyczy tylko strony internetowej “soi.biz.pl”.
 • Administrator zastrzega sobie prawo zmiany w przyszłości Polityki, może to nastąpić m.in. z następujących ważnych powodów:
  • zmiany obowiązujących przepisów, w szczególności w zakresie ochrony Danych Osobowych, prawa telekomunikacyjnego, usług świadczonych drogą elektroniczną oraz regulujących prawa konsumentów, wpływające na nasze prawa i obowiązki lub prawa i obowiązki osób odwiedzających stronę;
  • rozwój funkcjonalności lub Usług Elektronicznych podyktowany postępem technologii internetowej, w tym stosowanie/wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych, mające wpływ na zakres Polityki.
 • Administrator każdorazowo umieści w ramach strony internetowej “soi.biz.pl” informację o zmianach w Polityce. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki będzie się pojawiać z nową datą.
 • W razie wątpliwości lub sprzeczności pomiędzy Polityką a udzielonymi przez Państwa zgodami, niezależnie od postanowień Polityki, zawsze podstawą do podejmowania oraz określenia przez nas zakresu działań są dobrowolnie udzielone przez Klienta zgody lub przepisy prawa. Niniejszy dokument ma natomiast charakter generalny, wyłącznie informacyjny (nie jest umową ani regulaminem).
 • Niniejsza wersja Polityki obowiązuje od dnia 25.05.2018 r.