INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH
 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Wojciech Hoszek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą SERWIS OCHRONY INFORMACJI Wojciech Hoszek z siedzibą w Chorzowie (41-506 ) ul. Kaliny 73/16, nr NIP 6422641635, nr REGON: 277895930; adres poczty elektronicznej: biuro@soi.biz.pl; numer telefonu kontaktowego: +48 575-515-035.
 • Dane osobowe będą przetwarzane na Państwa żądanie w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy (pisemnej lub ustnej) oraz do jej wykonania (Artykuł 6 ust. 1 lit b) RODO).
 •  Po wystawieniu dokumentu księgowego (Faktury VAT) Państwa dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko / nazwa firmy, adres, numer NIP zostaną udostępnione  biuru rachunkowemu w celu realizacji ustawowego obowiązku Administratora w zakresie prowadzenia dokumentacji księgowej firmy.
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres pełnych pięciu lat po zakończeniu roku obrachunkowego. Po tym czasie dane zostaną usunięte.
 • Ponieważ współpracujemy z dostawcami usług specjalistycznych, jak np. usługi księgowe, usługa hostingu poczty, udostępniamy Państwa dane osobowe naszym partnerom. Jednak dane te nie są wykorzystywane przez partnerów do innych celów niż realizacja zleconej usługi.
 • Jeśli zauważą Państwo, że przetwarzamy dane osobowe z uchybieniem prawa,  prosimy, by zwrócić nam na to uwagę, podejmiemy działania, aby to poprawić. Jeżeli jednak uznają Państwo, że nasze działania wymagają poinformowania Urzędu Ochrony Danych Osobowych, przysługuje Państwu takie prawo.
 • W celu podjęcia działań prowadzących do zawarcia umowy Administrator musi mieć możliwość przetwarzania Państwa danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji tego celu. Dane osobowe podają Państwo dobrowolnie, lecz bez ich podania nie będzie możliwości utrzymania kontaktu ani przygotowania się Administratora do realizacji Państwa zlecenia.
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W RAMACH REALIZOWANYCH UMÓW I PROJEKTÓW JAKO PODMIOT PRZETWARZAJĄCY (Procesor, Podprocesor)
 • Administratorem Państwa danych osobowych jest instytucja, jednostka lub firma określona w zawartej umowie powierzenia. Najczęściej jest to zleceniodawca lub organizator przedsięwzięcia, w ramach którego dochodzi do przetwarzania danych. Konkretny Administrator, cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych zawsze zostają podane do wiadomości w opublikowanych lub dostarczonych dokumentach oraz/lub na stronie internetowej przedsięwzięcia.
 • Wojciech Hoszek, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą SERWIS OCHRONY INFORMACJI Wojciech Hoszek z siedzibą w Chorzowie, ul. Kaliny 73/16, 41-506 Chorzów, nr NIP 6422641635, nr REGON: 277895930; adres poczty elektronicznej: biuro@soi.biz.pl; numer telefonu kontaktowego: +48 575-515-035, występuje jako podmiot przetwarzający na podstawie zawartych umów powierzenia z Administratorem lub upoważnionym przez Administratora podmiotem, dalej zwany Procesorem.
 • Procesor nie będzie mógł wykorzystywać udostępnionych danych osobowych do własnych celów, chyba że prawo na to pozwala.
 • Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zawartej umowy, a po jej wykonaniu zostaną usunięte lub zarchiwizowane zgodnie z postanowieniami zawartej umowy.
 • W związku z korzystaniem z oprogramowania Microsoft 365 może wystąpić sytuacja udostępnienia danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Firma Microsoft gwarantuje zapewnienie prywatności oraz bezpieczeństwa danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Gwarancje bezpieczeństwa danych przekazanych do państwa trzeciego zapewnia zobowiązanie firmy Microsoft do przestrzegania standardowych klauzul umownych, co jest potwierdzone w Oświadczeniu o ochronie prywatności (https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement) oraz Raporcie dotyczącym prywatności firmy Microsoft (https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacy-report).
 • Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wojciech Hoszek