INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH
  • Administratorem Państwa danych osobowych jest Wojciech Hoszek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą SERWIS OCHRONY INFORMACJI Wojciech Hoszek z siedzibą w Chorzowie ul. Kaliny 73/16, 41-506 Chorzów, nr NIP 6422641635, nr REGON: 277895930; adres poczty elektronicznej: biuro@soi.biz.pl; numer telefonu kontaktowego: +48 575-515-035.
  • Dane osobowe będą przetwarzane na Państwa żądanie w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy (pisemnej lub ustnej) oraz do jej wykonania (Artykuł 6 ust. 1 lit b) RODO).
  •  Po wystawieniu dokumentu księgowego (Faktury VAT) Państwa dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko / nazwa firmy, adres, numer NIP zostaną udostępnione  biuru rachunkowemu w celu realizacji ustawowego obowiązku Administratora w zakresie prowadzenia dokumentacji księgowej firmy.
  • Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres pełnych pięciu lat po zakończeniu roku obrachunkowego. Po tym czasie dane zostaną usunięte.
  • Ponieważ współpracujemy z dostawcami usług specjalistycznych, jak np. usługi księgowe, usługa hostingu poczty, udostępniamy Państwa dane osobowe naszym partnerom. Jednak dane te, nie są wykorzystywane przez partnerów do innych celów niż realizacja zleconej usługi.
  • Jeśli zauważą Państwo, że przetwarzamy dane osobowe z uchybieniem prawa,  prosimy, by zwrócić nam na to uwagę, podejmiemy działania, aby to poprawić. Jeżeli jednak uznają Państwo, że nasze działania wymagają poinformowania Urzędu Ochrony Danych Osobowych, przysługuje Państwu takie prawo.
  • W celu podjęcia działań, prowadzących do zawarcia umowy, Administrator musi mieć możliwość przetwarzania Państwa danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji tego celu. Dane osobowe podają Państwo dobrowolnie, lecz bez ich podania nie będzie możliwości utrzymania kontaktu ani przygotowania się Administratora do realizacji Państwa zlecenia.

Wojciech Hoszek